The University of Warwick Library - WebBridge

Phenomenology and religious education
Jackson, Robert.  Gumanitarnoe religioznoe obrazovanie Kniga dlya uchiteley i metodistov.    2010. p. 272 - 282... .   

Online access not found

Sorry - based on the information provided, WebBridge cannot offer appropriate links.