The University of Warwick Library - WebBridge

Shisan shiji Jiangxi Ji’an xiangcun de shenzhi chongbai—lishi xuejia de tianye diaocha
Gerritsen, Anne.  Nanfang wenwu .  no. 2.   2005. p. 131 - 133... issn: 1004-6275 .   

Online access not found

Sorry - based on the information provided, WebBridge cannot offer appropriate links.